UAB “EKOVAIRAVIMAS”  VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

  1. Įmonė įsipareigoja:

1.1 mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą bei pakartotinį teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokymą.

1.2 mokymas apima kelių eismo taisyklių teorijos žinių (toliau vadinama – teorija) ir praktinį transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių (toliau vadinama – praktiniu vairavimu) mokymą. Teorijos ir praktinio vairavimo mokymas vyksta pagal patvirtintus teminius planus atskiroms transporto priemonių kategorijoms.

1.3 užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, ir kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs šios administracinės nuobaudos galiojimas.

1.4 užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus, ir kontroliuoti, kad pagal juos būtų mokoma.

1.5 mokiniui pageidaujant išduoti pažymą, patvirtintą nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų pirminį mokymą, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią pažymą bei įskaityti išklausytą teorijos mokymo ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą; ši pažyma turi būti pridedama prie mokymo sutarties.

1.6 mokiniui pageidaujant mokytis daugiau valandų (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo) negu numatyta, gali būti sudaryta papildoma sutartis.

1.7 neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso arba išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų arba turi nepatenkinamus (neigiamus) galutinius mokymo dalykų įvertinimus (mokinių žinios ir įgūdžiai įvertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų). Vairavimo mokykla įsipareigoja sudaryti sąlygas mokiniams išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas.

1.8 kasmet (pirmą einamųjų metų ketvirtį) parengti ir patvirtinti priemonių planą mokymo veiklai tobulinti.

1.9 vykdyti mokinių teorijos mokymo kurso įskaitų ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas Inspekcijos nustatyta tvarka.

1.10 išduoti mokymo kursų baigimo liudijimą – mokiniui baigusiam visą privalomą praktinio vairavimo kursą, išklausiusiam ne mažiau kaip 80 procentų nustatyto kurso valandų, turinčiam teigiamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus.

1.11 mokinių žinių ir gebėjimų vertinimas:

1.11.1. kelių eismo taisyklių, saugaus eismo, transporto priemonių techninės eksploatacijos bei darbų saugos teorinių žinių vertinimas:

1.11.1.1. atsiskaitymas už modulius pagal KET atskiras temas, padarant ne daugiau kaip 2 klaidas;

1.11.1.2. žinių patikrinimas iš visų KET temų (30 klausimų, 2 leidžiamos klaidos);

1.11.1.3. teorijos žinių galutinė įskaita (30 klausimų, 6 leidžiamos klaidos) VKTI nustatyta tvarka.

1.11.2. praktinio vairavimo žinių ir gebėjimų vertinimas:

1.11.2.1. visų pratimų pagal mokymo temas atlikimas, gaunant iš jų teigiamus įvertinimus ( ne mažiau 6 balų);

1.11.2.2. praktinio vairavimo galutinė įskaita praktinio mokymo aikštelėje ir eisme mieste VKTI nustatyta tvarka.

1.12 mokiniui sumokėjus ir atsisakius lankyti kursus per 3 darbo dienas nuo kursų pradžios, grąžinama visa sumokėta suma, atskaičius 50 Lt už sutarties administravimą. Praėjus 3 darbo dienoms, įmokos negrąžinamos.

  1. Mokinys įsipareigoja:

2.1 mokinys sudarydamas sutartį su vairavimo mokykla turi būti nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti.

2.2 atsakyti už vairavimo mokymo sutartyje pateiktų duomenų teisingumą.

2.3 laikytis bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą.

2.4. nustatytu laiku vykdyti 1.11. punkto reikalavimus.

2.5 sumokėti už teorijos mokymą, dokumentų įforminimą, praktinio vairavimo mokymą sutartą sumą.

2.6 užsisakęs vairavimo laiką ir negalėdamas sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, jis turi perspėti vairavimo instruktorių prieš dieną iki 18 valandos. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, pinigai už užsiėmimą negrąžinami.

UAB “EKOVAIRAVIMAS”  PRIEDAS PRIE DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

  1. Dėl teorijos žinių galutinės įskaitos vertinimo kompiuterine programine įranga reikalavimų

Remiantis 2011-07-07 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-274 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas, kurį sudaro 30 klausimų (iš kurių 25 bendrieji klausimai ir penki specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją).

2. Mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimai). Atsakęs į 24 klausimus, mokinys vertinamas 6 balais. Kai mokinys atsako 25 ar 26 klausimus, jis vertinamas 7 balais, atsakęs į 27 ar 28 – 8 balais, o į 29 – 9 balais. Kai visi testo klausimai atsakyti teisingai, mokinys vertinamas 10 balų. Mokinys vertinamas nepatenkinamai, jei atsako į mažiau kaip 24 testo klausimus: atsakęs į 21-23 klausimus vertinamas 5 balais, į 16-20 klausimų – 4 balais. Į 11-15 klausimų – 3 balais, į 6-10 klausimus – 2 balais. Vienetu mokinys įvertinamas, jei atsako iki penkių testo klausimų.

3. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.

4. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ar pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą, arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.

5. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.

6. Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo mokinys vairavimo turi būti supažindintas su neteisingais atsakytais testo klausimais. Šiuos klausimus galima bus peržiūrėti kompiuterio monitoriaus ekrane.

7. Mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, vertinimo data) saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, kaip jis buvo įvertintas) testo rezultatai įrašomi į Teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

  1. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo

Remiantis 2011-07-07 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-274 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą (toliau – vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) galima rengti ir vykdyti tik tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokiniui mokytis teorijos leidžiama savarankiškai, be to, jis yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą.
2. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:

2.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.);

2.2. paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti;

2.3. atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje:

2.4. vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, važiuodamas per šiuos mokymo elementus į priekį ir atbulomis (B1, B kategorijos);

3. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi vairuoti realiomis eismo sąlygomis, pagal vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo mokymo aikštelės; vairavimo metu mokinys turi:

3.1. keisti eismo juostas, apsisukti kelyje, pasirenkant saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoti pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.);

3.2. artėti prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoti per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas;

3.3. įvertinti meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;

3.4. taisyklingai sustoti ir saugiai stovėti nurodytoje (tikslinėje) vietoje.

4. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis nustatomas pagal „Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo“, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 24-1199), nuostatas.

5. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinį, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.

6. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (-ai) įrašomi į Vairavimo mokymo lapą.

  1. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos

Remiantis 2011-07-27 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-299 „Dėl Paktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “:

1. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi būti daromas visos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas ne trumpesnis kaip 45 minutės.

2. Prieš pradedant praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, įjungus vaizdo ir garso įrašymo įrangą, vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, – savo vardą ir pavardę bei mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimą.

3. Jei vaizdo ir garso įrašymo įranga praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu sugenda ar vaizdo ir (ar) garso negalima įrašyti dėl kitų priežasčių, įskaita turi būti nedelsiant nutraukta. Užtikrinus šio Aprašo reikalavimus atitinkantį vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą, praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita privalo būti kartojama iš naujo.

4. Vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi užtikrinti, kad:

4.1. elektroninė informacijos laikmena būtų įdėta į jai skirtą vietą vaizdo ir garso įrašymo įrangoje;

4.2. nuo įskaitos pradžios iki jos pabaigos vaizdo ir garso įrašymo įranga būtų įjungta ir ja būtų įrašinėjamas vaizdas ir garsas;

4.3. mokinio padarytos vairavimo klaidos, naudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą, būtų fiksuojamos specialaus mygtuko paspaudimu, t. y. vairavimo instruktorius, vykdantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, užfiksavęs mokinio padarytą vairavimo klaidą, turi nedelsdamas paspausti specialų mygtuką;

4.4. vienoje elektroninėje informacijos laikmenoje būtų saugomi tik vieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai. Kol įrašas neperrašytas į archyvą, kito įrašo daryti negalima.

5. Vaizdo ir garso įrašai, padaryti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo būti perkelti į archyvą, kuriame bus saugomi.

6. Mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolės metu pareigūnas privalo prisistatyti ir pranešti apie vykdomą kontrolę. Kontrolės metu vairavimo instruktorius vaizdo ir garso įrašymo įrangos išjungti negali. Atlikęs mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolę, pareigūnas privalo nustatyta tvarka užpildyti vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės tikrinimo aktą ir, esant įjungtai vaizdo ir garso įrašymo įrangai, įvardyti tikrinimo rezultatus.

7. Vaizdo ir garso įrašai vairavimo mokykloje, laikantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493, 30 punkto, privalo būti saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos.

Prieš sudarant mokymo sutartį mokinys supažindinamas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis apie mokymo organizavimo tvarką.

Vairavimo instruktoriai supažindinami su praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymu, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarka pasirašytinai.